43705

arter observert i Norge

11344

bilder

2355

truete arter på Rødlista 2015

14 millioner

funn i Artsobservasjoner

92

hovedtyper og 741 grunntyper i NiN

Dette er en prøveversjon av Artsdatabankens nye nettsider - vi ønsker din tilbakemelding!

Artsdatabanken har lagt ut denne prøveversjon for at brukerne skal kunne teste det nye nettstedet, og fortelle oss hva de mener fungerer og ikke fungerer. Send oss din mening på: postmottak@artsdatabanken.no. Gå til Artsdatabankens ordinære nettsted.

Kunnskapsbank for naturmangfold

Eller gå direkte til tjeneste:

Arter i Norge

I Norge kjenner vi til rundt 44 000 arter av dyr, planter og andre organismer.

Det totale antallet er trolig rundt 55 000 - hver og en avhengig av sitt spesielle livsmiljø. Å formidle kunnskap om naturmangfold i Norge er med andre ord en formidabel oppgave.

Eksempler på beskrivelser av arter, bilder og kart.

Slåttehumle Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758)

Slåttehumle finnes spredt i kulturlandskapet i sørøstlige deler av landet, der den oftest har blitt funnet i habitater med rike forekomster av rødkløver. Den ser nå ut til å være fast etablert i Norge igjen etter at den ble funnet i 2010 for første gang på 60 år. Hunnene er i Norge helsvarte med brunaktig bakstuss, og de kan forveksles med melanistiske hagehumler.


Vi har kommet langt i arbeidet med å få på plass helt sentrale verktøy og felles plattformer for informasjonsformidling, innen taksonomi og med hensyn til datasamordning og dataflyt.

Natur i Norge

NiN er et verdinøytralt system som beskriver og typeinndeler norsk natur.

Systemet er laget for for alle områder i Norge fra Sørlandet til Svalbard, fra høyfjellet til dyphavet. Systemet er beskrivende og ikke koblet til noen form for verdisetting av naturen.

 

Norsk rødliste for naturtyper

Artsdatabanken utgir «Norsk rødliste for naturtyper», som er en vurdering av risiko for at naturtyper kan forsvinne fra norsk natur.

T4 Skogsmark Fastmarksskogsmark

Skogsmark omfatter alle fastmarksarealer som tilfredsstiller skogsmarksdefinisjonen og som ikke påvirkes av flom.


M6 Korallrev

Korallrev er særpregete natursystemer som er bygd opp av samfunnsdannende steinkorallers kalkskjelett.